“CONGA ft YOU”

 1. HOE DEEL TE NEMEN
 2. IN AANMERKING KOMEN
 3. TOEKENNING VAN RECHTEN
 4. RICHTLIJNEN VOOR INDIENEN EN INHOUDSBEPERKINGEN
 5. VOORWAARDEN
 6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; DISCLAIMER VAN GARANTIES
 7. Geschillen; Toepasselijk recht
 8. VRIJWARING
 9. GEBRUIK VAN GEGEVENS
 10. BIJLAGE 1

1. HOE DEEL TE NEMEN

Om deel te nemen aan de Bacardi Do What Moves You 3.0 Campagne (de “Campagne”) georganiseerd en gefinancierd door Bacardi-Martini B.V. een vennootschap onder Nederlands recht, kantoorhoudende op de Groningenweg 8, 2803 PV Gouda, Nederland (de “Sponsor”), ga naar [congafeatyou.com], lees deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”), vul het online registratieformulier in (met onder andere uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres) en upload ten minste één video van niet meer dan dertig (30) seconden waarin u danst, zingt en/of lipsynchroniseert op/tot de opname van de “Conga Remix” door Leslie Grace en Boi-1Da samen met Meek Mill (het “Nummer”), beschikbaar via de gebruikersstroom voor inzenden op [congafeatyou.com], (de “Inzending”).

Alle personen die in een Inzending verschijnen, moeten op het moment van inzending minstens vijfentwintig (25) jaar zijn en moeten redelijkerwijs eenentwintig (21) jaar of ouder lijken (de “Gebruiker”). Als uw Inzending derden bevat, wordt u gevraagd om de e-mailadressen van die personen in te dienen, indien u geselecteerd wordt voor opname in de openbare muziekvideo en/of interactieve digitale ervaring. De Sponsor zal dan die personen e-mailen om te verzoeken dat ze een release invullen en instemmen met het gebruik. De Sponsor behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment extra releases te vragen van partijen die in een Inzending zijn opgenomen. U verklaart dat uw Inzending voldoet aan de Richtlijnen en Beperkingen zoals hieronder gedefinieerd. U moet over een geldig e-mailadres beschikken. Ontvangst van de Inzending wordt niet bevestigd en Inzendingen worden niet geretourneerd. Bewijs van Inzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Sponsor.

Een van uw Inzendingen kan worden geselecteerd en toegevoegd aan een compilatievideo met daarin het Nummer, professionele opnames en Inzendingen van andere deelnemers. U hebt geen recht op een vergoeding als uw Inzending wordt opgenomen in deze compilatievideo. De beslissing van de Sponsor over welke Inzendingen eventueel in de compilatievideo worden opgenomen, wordt volledig naar eigen goeddunken van de Sponsor genomen. Uw Inzending kan worden geselecteerd om aan andere gebruikers getoond te worden die mogelijk hun eigen mash-up video kunnen maken met behulp van Inzendingen van andere gebruikers. U hebt geen recht op een vergoeding als uw Inzending hiervoor wordt geselecteerd.

Wanneer u uw Inzending indient, ontvangt u een alfanumerieke code. Op een datum en tijd die door de Sponsor worden bepaald, kan uw Inzending worden toegevoegd aan een microsite, waar u mogelijk uw alfanumerieke code kunt invoeren om een versie van de compilatievideo die uw Inzending bevat te bekijken.

Door ons toestemming te verlenen om uw Inzending te gebruiken, verklaart u dat u deze gehele Voorwaarden hebt gelezen, deze begrijpt en ermee akkoord gaat. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN IN HUN GEHEEL, GEEF ONS DAN GEEN TOESTEMMING OM DE INZENDING TE GEBRUIKEN. INZENDINGEN WORDT NIET VERTROUWELIJK BEHANDELD. ALS U NIET WENST DAT U UW INZENDING OPENBAAR GEMAAKT WORDT EN/OF SPONSOR NIET WILT TOESTAAN OM DE INZENDING OP ZIJN KANALEN TE TONEN (EN DE DAARAAN GERELATEERDE RECHTEN) (WAARONDER CONTENT DIE GEVOELIGE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U BEVAT OF WEERGEEFT), GEEF DE SPONSOR DAN GEEN TOESTEMMING OM DE INZENDING TE GEBRUIKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. Door ons toestemming te verlenen om de Inzending te gebruiken, stemt u er volledig en onvoorwaardelijk mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, zonder aanpassingen, inclusief alle disclaimers, algemene voorwaarden zoals uiteengezet in de onderhavige Voorwaarden, welke definitief en bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de Campagne.

2. IN AANMERKING KOMEN

Deelname staat alleen open voor personen die op de datum van deelname 25 jaar of ouder zijn. De volgende personen en hun familieleden (ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen, echtgenoten) en directe huishoudens (al dan niet verwant) komen niet in aanmerking voor deelname: werknemers, functionarissen en directeuren van Sponsor en haar moederbedrijf, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, leveranciers van alcoholische dranken, groothandelaren, distributeurs en importeurs, detailhandelaren in alcoholische dranken, en reclame- en promotiebureaus van Sponsor.

3. TOEKENNING VAN RECHTEN

Door een Inzending te uploaden verleent u automatisch aan de Sponsor, zijn reclamebureau BBDO New York (“Bureau”) en hun dochterondernemingen, of enige partij die is aangewezen door Sponsor of Agentschap (de “Licentiehouders”), een royalty-vrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om dergelijke Inzendingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, uit te zenden, er afgeleide werken van te maken, en deze weer te geven, met inbegrip van (een deel van) uw naam, afbeelding, beeltenis, foto, stem, social media-naam en biografisch materiaal die/dat daarin is opgenomen of daarmee verband houdt, op een wereldwijde basis, en om deze gegevens op te nemen in andere werken, in welke huidige of toekomstige vorm, media of technologie dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot televisie, digitale media en alle mogelijke internetmedia, met inbegrip van de websites en eigendommen van de Sponsor en zijn partner, en op sociale netwerksites (bijv. Facebook, YouTube, Twitter etc.), en alle andere websites, voor welk wettelijk doeleinde dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het adverteren van de producten en diensten van Sponsor en/of als onderdeel van een videoadvertentie met het Nummer waarin de winnende Inzendingen zijn opgenomen. Inzendingen kunnen naar eigen goeddunken van de Sponsor worden geknipt, bewerkt, opnieuw geformatteerd, opnieuw georganiseerd, gecombineerd met andere materialen (eventueel zonder merklogo en/of logo’s) en/of anderszins gewijzigd. De Sponsor is niet verplicht om Inzendingen op deze wijze op te nemen en is niet gehouden om indieners te informeren dat ze niet zijn geselecteerd. U hebt niet het recht of de mogelijkheid om het gebruik van uw Inzendingen door Licentiehouders goed te keuren.

4. RICHTLIJNEN VOOR INDIENEN EN INHOUDSBEPERKINGEN

Door een Inzending in te dienen verklaart de deelnemer dat zijn of haar Inzending voldoet aan het Beleid inzake marketing en bedrijfsverantwoordelijkheid, Richtlijnen voor indienen en inhoudsbeperkingen hieronder (gezamenlijk de “Richtlijnen en beperkingen”) en dat Sponsor naar eigen goeddunken Inzendingen kan verwijderen indien Sponsor van mening is dat deze niet voldoet aan de Richtlijnen en beperkingen.

4.1 Beleid inzake marketing en bedrijfsverantwoordelijkheid

Alle personen die in uw Inzending voorkomen moeten 25 jaar of ouder zijn en alle Inzendingen moeten in overeenstemming zijn met het Beleid inzake marketing en bedrijfsverantwoordelijkheid van Sponsor (gepubliceerd op https://www.bacardilimited.com/), in het bijzonder met de Bacardi Limited richtlijnen voor verantwoorde marketing (Bijlage 1); en de richtlijnen voor verantwoorde marketing van de Distilled Spirits Council (DISCUS) (gepubliceerd op https://www.distilledspirits.org/wp-content/uploads/2018/03/mei_26_2011_DISCUS_Code_Word_Version1.pdf) en spirits EUROPE (gepubliceerd op https://spirits.eu/upload/files/publications/SE_CommStand_2015_EN_v1a(laag).pdf)

4.2 Richtlijnen voor indienen

 • De Inzending mag niet langer zijn dan dertig (30) seconden.
 • De Inzending moet een video zijn.

4.3 Inhoudsbeperkingen

 • De Inzending mag geen materiaal bevatten dat inbreuk maakt op de rechten van een andere partij of deze schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten;
 • De Inzending mag op geen enkele wijze afbreuk doen aan Sponsor of enige andere persoon of partij;
 • De Inzending mag geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, dreigend, haatdragend, onrechtmatig, lasterlijk of smadelijk is;
 • De Inzending mag geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of geweld tegen een groep of individu verheerlijkt of aanmoedigt of discriminatie aanmoedigt op basis van uiterlijk, etnische achtergrond, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • De Inzending mag geen materiaal bevatten dat onwettig of in strijd is met de wet- en regelgeving van enig rechtsgebied waar de inzending is gemaakt.
 • De Inzending mag geen illegale drugs of vuurwapen of het gebruik daarvan verheerlijken of aanmoedigen, noch activiteiten die onveilig of gevaarlijk lijken, gewelddadig zijn of bepaalde haatdragende taal of boodschappen promoten;
 • De Inzending mag rijden onder invloed niet promoten, noch het overmatig consumeren van alcoholische dranken tonen.
 • De Inzending moet in overeenstemming zijn met het imago en de waarden van de Sponsor en moet in overeenstemming zijn met het doel van de Campagne en deze ondersteunen.

U erkent dat andere deelnemers in hun Inzending ideeën en/of concepten kunnen hebben gebruikt die qua idee of concept vergelijkbaar zijn met wat in uw Inzending is opgenomen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u geen enkele vordering zult hebben tegen een andere deelnemer of Sponsor welke voortkomt uit een dergelijke overeenkomst of recht hebt op enige compensatie vanwege een dergelijke overeenkomst.

DE SPONSOR IS NIET VERPLICHT DE INZENDINGEN TE SCREENEN OF TE CONTROLEREN, MAAR MAG ALLE INZENDINGEN BEOORDELEN EN DEZE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN POSTEN OF VERWIJDEREN VAN ELKE SITE DIE EIGENDOM IS VAN DE SPONSOR, BEHEERD WORDT DOOR EN/OF ONDER HET ZEGGENSCHAP VALT VAN DE SPONSOR, OP ELK MOMENT, OM WELKE REDEN DAN OOK, MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID. Sponsor zal naar eigen goeddunken bepalen welke Inzendingen geschikt zijn. Sponsor is niet verplicht om Inzendingen te selecteren of te gebruiken of om materialen te produceren waarin Inzendingen gebruikt worden. De Sponsor zal zulks naar eigen goeddunken en inzicht doen.

5. VOORWAARDEN

Door deel te nemen gaan Gebruikers ermee akkoord de Sponsor, zijn Bureau, Licentiehouders, reclame- en promotiebureaus en hun respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren (gezamenlijk, “Gevrijwaarde entiteiten”) te vrijwaren van alle mogelijke aansprakelijkheid voor verlies, schade, letsel, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en/of overlijden in verband met voorbereiding op, reizen naar of deelname aan de Campagne, en voor alle vorderingen op basis van publiciteitsrechten, laster, inbreuk op de privacy, schending van het auteursrecht, schending van het handelsmerk of enige andere intellectueel eigendomsgerelateerde oorzaak. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Campagne te annuleren, te beëindigen, aan te passen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken), virussen, bugs, niet-geautoriseerde menselijke interventie, bedrog, fraude of andere oorzaken buiten haar macht dreigen het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid of de juiste uitvoering van de Campagne te beïnvloeden.
LET OP: ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN DEZE ACTIE TE ONDERMIJNEN, KAN EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT ZIJN EN INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM SCHADEVERGOEDING TE EISEN VAN EEN DERGELIJKE PERSOON, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; DISCLAIMER VAN GARANTIES

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE GEVRIJWAARDE ENTITEITEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF UW DEELNAME AAN DE CAMPAGNE, HET DOWNLOADEN VAN EN/OF AFDRUKKEN VAN MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD VAN ENIGE WEBSITE DIE VERBAND HOUDT MET DE CAMPAGNE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT DEZE CAMPAGNE VERSTREKT “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKINGEN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR EVENTUELE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DEZE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN.

7. Geschillen; Toepasselijk recht

De partijen doen afstand van alle rechten op het aanspannen van een rechtszaak in verband met deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Campagne. Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband houdt met deze Voorwaarden en/of de Campagne zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage. Zulke geschillen of vorderingen zullen op individuele basis worden beslecht en zullen niet worden gecombineerd met een arbitrage inzake een geschil of vordering van een andere partij. De arbitrage zal worden uitgevoerd in Engeland en Wales.

DEZE VOORWAARDEN EN DE UITLEG ERVAN VALLEN ONDER DE WETTEN VAN ENGELAND EN WALES, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE REGELS VAN DE WETSCONFLICTEN. Voor alle zaken die niet onderworpen zijn aan arbitrage zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en/of in verband met het aangaan van een arbitraal vonnis in verband met deze Voorwaarden en/of de Campagne, onderwerpen de partijen zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtsmacht van Engeland en Wales en stemmen zij daarmee in.

8. VRIJWARING

Op verzoek van Sponsor gaat u ermee akkoord de Vrijgestelde Partijen en hun respectievelijke werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven, inclusief honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw schending van een van deze Voorwaarden, (ii) een schending van de toepasselijke wetgeving, (iii) een overeenkomst met een derde waaraan u bent onderworpen, en (iv) het gebruik door de Vrijgestelde Partijen van uw Inzending of enige content daarin, met inbegrip van uw naam, afbeelding, gelijkenis, foto, biografisch materiaal of andere informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op inbreuk op het auteursrecht, schending van het handelsmerk, verduistering, schending van de privacy, smaad, recht van publiciteit, vervorming, illusoire werking, foutieve reproductie, fictie of gebruik in enige samengestelde of bewerkte vorm van uw inzending, naam, afbeelding, gelijkenis of andere informatie die is ingediend bij de Vrijgegeven Partijen. Om twijfel te voorkomen, zijn de vrijgestelde partijen niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, technische, hardware-, software-, telefoon- of andere communicatiestoringen, fouten of storingen van welke aard dan ook, uitgevallen of niet beschikbare netwerkverbindingen, website-, internet- of ISP-beschikbaarheid, ongeoorloofde menselijke tussenkomst, verkeersopstoppingen, onvolledige of onnauwkeurige registratie van invoergegevens (ongeacht de oorzaak) of mislukte, onvolledige, verstoorde of vertraagde computerzendingen die iemands vermogen om deel te nemen aan de Campagne kunnen beperken, met inbegrip van schade aan de computer van de deelnemer of iemand anders in verband met of als gevolg van deelname aan deze promotie of het downloaden van materiaal dat verband houdt met de Campagne. Sponsor behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen in alle zaken die anders onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met het Bedrijf zult samenwerken om mogelijke verdedigingen te doen gelden.

9. Gebruik van gegevens

De Sponsor verzamelt online persoonlijke gegevens over deelnemers, in overeenstemming met het privacybeleid. Lees het privacybeleid van de Sponsor goed door op https://www.bacardilimited.com/privacy-policy/.

© 2020 BACARDI, HAAR HANDELSIMAGO EN HET VLEERMUISLOGO ZIJN HANDELSMERKEN VAN BACARDI & COMPANY LIMITED.

10. Bijlage 1

BACARDI LIMITED
RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE MARKETING

Richtlijn 1

Alle bedrijven en werknemers van Bacardi moeten voldoen aan de wetten en (zelfregulerings)voorschriften die van toepassing zijn op hun marketing- en promotionele praktijken.

Richtlijn 2

Alle marketing- en promotionele praktijken zullen verantwoorde omgang met alcoholische dranken tonen en zullen het misbruik van alcohol niet aanmoedigen door de presentatie van overmatig gebruik of situaties waarin onverantwoord gebruik wordt aanvaard.

Richtlijn 3

Alle Bacardi-producten zullen duidelijk identificeerbaar zijn als alcoholische dranken en zullen nauwkeurige informatie over alcoholpercentage verschaffen. Een boodschap of logo, en het adres van de website, voor verantwoorde omgang met alcohol zullen worden opgenomen in de commerciële communicatie en op de verpakking, als dat praktisch haalbaar is.

Richtlijn 4

De inhoud en plaatsing van alle marketing- en promotiepraktijken zal in de eerste plaats gericht zijn op consumenten die de vereiste wettelijke leeftijd hebben om alcoholische dranken te kopen in de betreffende landen en zal beelden en muziek vermijden die in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor minderjarigen.

Richtlijn 5

Alle marketing- en promotionele praktijken ondersteunen het veilige gebruik van alcoholische dranken en zullen de consumptie van alcoholische dranken niet associëren met een potentieel gevaarlijke activiteiten, zoals het besturen van gemotoriseerde voertuigen, het bedienen van machines of het uitvoeren van atletische activiteiten.

Richtlijn 6

In bedrijfscommunicatie kan gerenommeerde bewijs van de fysieke voordelen van matig alcoholgebruik onderkend worden, maar marketingactiviteiten zullen nooit claimen dat Bacardi-producten medische werking hebben of energie geven.

Richtlijn 7

Marketing- en promotionele praktijken zullen niet geassocieerd worden met individueel of groepsgedrag dat antisociaal, gewelddadig of destructief is.

Richtlijn 8

Alle marketing- en promotionele praktijken moeten de goede smaak bewaren en mogen geen onfatsoenlijke, vernederende of beledigende materialen bevatten.

Richtlijn 9

Waar we actief zijn in onze digitale ruimtes moeten we eerlijk, transparant, legaal en waarheidsgetrouw zijn en ervoor zorgen dat geen enkele van onze communicatiepogingen ons publiek probeert te misleiden. De privacy van de consument in de digitale ruimte moet altijd in acht worden genomen.